Mersin

NİHAT KÜRKLÜ, PÜİS’İN 21.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

NİHAT KÜRKLÜ, PÜİS’İN 21.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI
13 Ekim 2021 - 9:26

Kı­sa adı PÜ­İS olan Pet­rol Ürün­le­ri Sen­di­ka­sı­nın 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. PÜ­İS’in 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Mer­sin Şu­be Baş­ka­nı Ni­hat Kürk­lü, PÜ­İS her ge­çen gün da­ha da güç­le­nen teş­ki­la­tıy­la geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi ye­ni dö­nem­de de akar­ya­kıt sek­tö­rü­nü ku­cak­la­ya­rak akar­ya­kıt sek­tö­rü­ne ve ül­ke­mi­ze hiz­met et­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, ge­nel ku­ru­lun baş­ta sen­di­ka­la­rı ol­mak üze­re sek­tör ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Ni­hat Kürk­lü, Pet­rol Ürün­le­ri Sen­di­ka­sı’nın 21. ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­yan baş­ta TBMM Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­top ol­mak üze­re Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ve tüm ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür et­ti.